Uppkopplad - Connectivity

NULÄGE

Uppkopplad är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, fartyg, flyg och industri förses med inbyggda sensorer och datorer. De kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva varor och tjänster. Vi ser att man kan vara uppkopplad på ett antal olika sätt och beroende på var i värdekedjan man befinner sig är behoven olika. Vi har identifierat följande behov i värdekedjan:
Operatörer
En operatör av till exempel ett fordon vill gärna veta om tillståndet, s.k. tillståndskontroll, på den maskin han använder avseende hydraulsystemet och dess komponenter, motorn, bränsleförbrukning etc. GIS- information om ett områdes gränser, GPS-för att veta var maskinen är inom ett område, produktivitet, rutt – optimering så att man kör där man minskar markpåverkan minst. All denna information ska presenterats på ett bra sätt så att operatören får en ökad mental belastning.
Maskinägare
En maskinägare vill gärna ha kontroll på vad för service som görs på maskinen, s.k. driftsuppföljning, olika förares produktivitet, är det något som är väg att gå sönder, bränsleförbrukning per producerad enhet.
Tillverkare
En tillverkare vill gärna kunna koppla upp sig mot en maskin för kontrollera serviceintervall, om är det något som är på väg att hända så att kan komma med åtgärdsförslag eller leverera komponenter.
Kund
En kund kan behöva veta när ett arbeta börjar och slutar, är kostnad och producerad volym enligt avtal, vinst eller förlust.
Ovanstående exempel är taget från ett fordon men kan i många avseenden överföras på andra områden.
Vissa av ovanstående funktioner finns idag och de kan vara tillgängliga via internet, databaser, appar eller apparater. För att alla funktioner ska fungera ihop krävs gemensamma protokoll, samma tolkning av data och standardiserade mekanismer för att de hitta varandra på ett säkert sätt. För att hantera komplexiteten med många enheter i systemet och göra det möjligt för fler oberoende parter ett leverera produkter som kan samverka använder man ofta en referensarkitektur.  Den behövs för att definiera krav på funktionalitet, standardprotokoll och tjänster för användarna.
 
FOU-BEHOV OCH ÅTGÄRDER
Fokuserade satsningar på forskning och högre utbildning inom uppkoppling – connectivity behövs. Med nätverk och samordning av forskningsinsatserna identifieras industrins behov och universitetens förmågor och forskningsinsatserna ger en positiv effekt på företagens produkter och tillväxt. Agendans organiserade och samordnade insatser kommer att öka tillgången på personer med kompetens inom området och de kan därmed stärka utvecklingsprocessen på flera nivåer.
En samordning inom och mellan satsningar innebär ett antal vinster av vilka följande är särskilt viktiga.
• Utökad tillgänglighet till uppkoppling – connectivity.
• Skapandet av gemensamma protokoll.
• Samma tolkning av data och standardiserade mekanismer.
• Uppbyggnad av kompetens och ett kompetensnätverk med stor kritisk massa.
Forskningsområden
• Skapa en öppen plattform där uppkoppling – connectivity av hydraulkomponenter och hydraulsystem testas.
• Metodik, principer och processer för att skapa gemensamma protokoll.
• Skapa mjukvarubibliotek för användning vid uppkoppling – connectivity.
• Uppbyggnad av standardiserade mekanismer.
• Projekt för att kunna stödja svensk industri och då främst SME
• Utveckling av uppkoppling – connectivity för hydraulsystem för mobila maskiner och inom industrin.

Förväntade effekter
Tekniska
• Bättre kunskap om möjligheterna med nya innovativa lösningar.
• En väsentligt förbättrad energieffektivitet kan realiseras med uppkoppling – connectivity.
Affärsmässiga
• Maskiner med bättre produktivitet utan högre totalkostnad, energieffektivitet och nyttjandegrad ger stora affärsmässiga vinster. Produktens pris – prestanda förbättras. Tillverkningskostnaden kan sänkas som ökar produktvinstmarginalen.
• Bättre produktivitet och energieffektivitet för hela maskinen och konstruktionen.