Fluid Motion Academy

Under benämningen Fluid Motion Academy tänker vi göra en nationell kraftsamling för att möta det långsiktiga och starkt uttalade behovet av kompetensförsörjning som framkommit under arbetet med AI – satsningen och som syftar till att utveckla en verksamhet som kan hålla ihop och driva på den nationella kompetensförsörjningen inom hydraulik och närliggande områden.

Övergripande syftar Fluid Motion Academy till att:

  • identifiera och initiera insatser som kan stärka kompetensförsörjningssystemet
  • identifiera viktiga kompetens- och utbildningsbehov
  • bidra till att med tillgängligt utbud av kurser och utbildningar hos kommersiella och publika kurs- och utbildningsleverantörer
  • utveckla former för att stötta och kvalitetssäkra de utbildningsleverantörer och kursmäklare som identifierats
  • påverka befintliga utbildningsstrukturer att bättre motsvara de kompetensbehov och anpassa sig till de förutsättningar som gäller för ett SFMA – företag
  • stärka rörligheten av kompetensen mellan företag och utbildningsprogram vid svenska universitet och högskolor.

Forskarskolan ” Fluid Motion Academy”

Omfattningen av forskning och forskarutbildning inom hydraulik med angränsande områden är begränsad vid svenska universitet. Det betyder att det finns ett behov av att bredda kompetensen. Vi tänker skapa en nationell forskarskola inrättas och den skall stå klar till 2025. Den nationella forskarskolan ska ha ett utbud av doktorandkurser som kan erbjudas doktorander och andra intresserade i hela Sverige. Forskarskolan är tänkt att vara ett nätverk av samverkande universitet. Forskarskolan utgör också ett effektivt nätverk för doktorander och handledare på en nationell nivå. Tanken är att doktorander verksamma i projekt inom området skall knytas till forskarskolan och därigenom få en i stora stycken gemensam utbildning. Det gör att forskargrupper som ligger i angränsande områden får lättare att gå in med doktorander i forskningsprojekt inom detta område.