Stadgar

 

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)
Organisations nr: 802013-3305
Bildad 1962
Stadgar fastställda 2018-12-12
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Den ideella föreningen Swedish Fluid Motion Association, nedan kallad föreningen, har som ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen inom hydraulik- och pneumatikområdet.
Det är föreningens uppgift:
• att vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen
• att främja gemensamma intressen på såväl det kommersiella som det tekniska området
• att representera branschen vid kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer samt att vidta åtgärder när så bedöms vara nödvändigt
• att utgöra ett forum for identifiering av behovsområden for forskning och andra kunskapshöjande aktiviteter
• att initiera forskningsprojekt
• att utgöra en industripartner till högskolor och andra forskningsinstitutioner
• att arbeta för att få finansiering till forskning från offentliga forsknings-finansierande organ
• att organisera industrimedverkan i olika forskningsprojekt
• att sprida information om forskningsresultat och om pågående forskning
§ 2 Sammansättning
Föreningen utgör en branschsammanslutning för i Sverige verksamma företag/institutioner med intresseområde inom hydraulik och pneumatik.
§ 3 Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
2(6)
ORGANISATION
§ 4 Ideell förening
Branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association är en ideell förening som för sin verksamhet kan äga eller anlita serviceaktiebolag.
§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman.
§ 6 Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen.
§ 7 Kansli
Styrelsen äger rätt att uppdra åt utomstående person, organisation eller företag att ombesörja förvaltningen av föreningens ekonomiska angelägenheter mot särskild ersättning.
§ 8 Sektioner
För att på bästa sätt tillvarata specialintressen bland medlemmarna kan föreningen välja att organisera ett antal sektioner och andra grupperingar, beslutade av styrelsen.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen gemensamt, av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 11 Medlemskap
Föreningens medlemmar utgörs av i Sverige verksamma företag och institutioner med intresseområde inom hydraulik och pneumatik.
Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
Koncernmedlemskap kan godkännas av styrelsen.
Medlemskap gäller för ett (1) år och förlängs därefter automatiskt ett år i taget om uppsägning inte sker.
§ 12 Inval
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen.
Utredning om förutsättningarna för medlemskap görs av styrelsen eller den styrelsen utser, varefter inträde beslutas av styrelsen.
3(6)
Som medlem kan föreningen anta varje företag/institution som i Sverige konstruerar, utvecklar och/eller tillverkar pneumatiska och/eller hydrauliska komponenter och/eller system och/eller bedriver forskning, utbildning eller konsultverksamhet inom hydraulik- och pneumatikområdet samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.
Föreningen kan också som medlem anta företag som till Sverige importerar och/eller i landet bedriver handel inom pneumatiska och/eller hydrauliska komponenter och/eller system samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.
Medlemsfrågor av principiell art skall behandlas av årsmötet.
§ 13 Medlemskapets förpliktelser
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut.
Det åligger medlem att i sin näringsverksamhet uppträda på ett sätt som ej strider mot god affärssed, vare sig i förhållande till kunder eller medlemsföretag.
Medlemskap gäller för ett (1) år och förlängs därefter automatiskt ett år i taget om uppsägning inte sker.
§ 14 Avgifter
För täckande av föreningens kostnader skall medlem, senast vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer, årligen erlägga medlemsavgift och kostnadsersättning till föreningen. Beloppet fastställes vid det föreningsmöte som närmast föregår verksamhetsåret.
Nytillträdande medlem erlägger vid inträde i föreningen den inträdesavgift samt årliga avgifter som beslutats vid årsmötet.
Medlem skall vid inträde i föreningen erlägga lika många tolfte-delar av kostnadsersättning, som det finns kvarvarande hela månader av verksamhetsåret.
§ 15 Medlemskapets upphörande
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
Uppsägning skall ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång.
Medlem är vid medlemskapets upphörande ej berättigad till del i föreningens tillgångar. Återbetalning av erlagd årsavgift sker ej.
Uteslutning beslutas av styrelsen. Vid beslut om uteslutning upphör medlemskapet omedelbart.
FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 16 Sammanträden
Föreningen skall hålla minst ett sammanträde per år (årsmöte).
Föreningsmöte hålls på tid som fastställes vid årsmötet. Styrelsen kan, där särskilda skäl föreligger, ändra datum för föreningsmöte eller utlysa extra föreningsmöte.
Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall skickas senast fjorton dagar före mötesdagen.
I kallelsen till extra föreningsmöte skall det eller de ärenden som skall behandlas uppges.
4(6)
Vid föreningsmöte skall det föras protokoll, vilket skall justeras av ordförande och ytterligare en justeringsman.
Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Där ej annorlunda föreskrivs i stadgarna fattas beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Vid mötet närvarande representant skall, för att kunna utöva rösträtt, ha medlemsföretagets fullmakt.
Samtliga vid mötet närvarande personer skall ha undertecknat förbindelser att iaktta absolut tystlåtenhet gentemot obehöriga beträffande vad som förhandlas vid mötet. Motsvarande förbindelse skall undertecknas av dem som deltar vid sektionsmöten.
§ 17 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen under 1: a halvåret.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
• Val av mötesordförande och protokollförare
• Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
• Upprättande av förteckning över de närvarande, tillika röstlängd
• Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
• Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
• Revisionsberättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hantering med anledning av över- eller underskott
• Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av aktivitetsplan, budget samt inträdes och årsavgifter för det nya verksamhetsåret
• Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
• Val av ordförande i föreningen och i styrelsen
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisor och revisorssuppleant
• Val av valberedning med uppdrag att förbereda valärenden vid nästföljande ordinarie årsmöte
• Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som medlem skriftligt anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet
STYRELSEN
§ 18 Styrelsen
Ordinarie årsmöte väljer styrelse och ordförande.
Styrelsen består av ordförande samt minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter, varav en vice ordförande samt två (2) namngivna suppleanter.
Ordförande och ledamöter utses för en period på två år. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet skall halva antalet styrelseledamöter väljas vartannat år.
5(6)
Styrelsens sammansättning skall återspegla medlemsstrukturen i föreningen. Personval gäller men krav på att anställning hos medlem finns. Upphör anställning under mandatperiod avgår ledamot automatiskt om inte nyanställning hos annan ansluten medlem föreligger. Styrelsen har möjlighet att adjungera ersättare fram tills nästkommande föreningsmöte då fyllnadsval alternativt nyval görs.
Styrelsen kan stadigvarande eller periodvis adjungera ledamot med specialkunskap. Adjungerad ledamot är inte beslutsför utan har endast yttranderätt.
Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter det påfordrar.
Styrelsemöten protokollförs och justeras av ordförande.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
§ 19 Styrelsens åliggande
Styrelsen skall inom ramen för stadgarna och i enlighet med beslut vid föreningsmöten svara för föreningens verksamhet.
Speciellt åligger det styrelsen:
att leda föreningens verksamhet att konstituera sig själv och fördela särskilda ansvarsområden att framlägga verksamhetsplan samt avgifts- och budgetförslag inför kommande verksamhetsår att ansvara för föreningens ekonomiska medel samt låta föra föreningens räkenskaper att avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
att föreslå ledamöter till valberedningen att verkställa föreningens beslut och, om så anses erforderligt för den löpande driften, arrangera med lämplig kanslifunktion
att föra förteckning över föreningens medlemmar
att sprida kunskap om föreningens aktiviteter intern och externt inför beslut om ett eventuellt inträde
att aktivt delta i medlemsrekrytering och utreda förutsättningar för medlemskap
att leda och övervaka verksamheten så att en positiv utveckling på kort och lång sikt säkerställs
att identifiera insatsområden för forskning och andra kunskapshöjande aktiviteter
REVISION
§ 20
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.
6(6)
VALBEREDNING
§ 21
Ordinarie årsmöte väljer fyra (4) ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning.
Valberedningen skall till årsmötet föreslå kandidater till styrelse och revisor.
Valbar är endast representant för medlem.
Förslag till kandidater kan även väckas av annan än ledamot av valberedningen. Förslag kan antingen inlämnas till styrelsen eller framföras på ordinarie årsmöte.
STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
§ 22
För ändring av föreningens stadgar samt för upplösning av förening fordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav ett skall vara årsmöte. Det andra sammanträdet skall hållas minst 1 månad senare än det första. Vid vardera av dessa sammanträden måste beslut, för att vara giltigt, biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Kallelse till det senare mötet får ej ha avsänts innan det tidigare mötet hållits.
Vid beslut om föreningens likvidation eller upplösning skall även anges hur föreningens tillgångar och skulder skall fördelas.
KONFIDENTIALITET
§ 23
Föreningens styrelse är skyldig tillse att från medlem infordrade uppgifter behandlas strängt konfidentiellt och skyddas mot obehörig insyn.
Medlem bör skydda intern information från föreningen mot obehörig insyn.